Intro

  • What’s your name? John Robert B. Basiloña, Rob for short
  • What were your thoughts when you enrolled in this course? MUST G R A D U A T E
  • How comfortable are you with math? May mga bagay na kailangan mong mahalin kaakibat ng pagmamahal mo sa ibang bagay.
  • What’s your dominant feeling right now? Sakto lang.